பசி

பசித்திறக்கும் குழந்தை
திண்ண காத்திருக்கும் கழுகு
நிழல் படம் எடுத்தவன் பேதளித்து இறக்க
எஞ்சியவை கழுகுகளும், சோமாளிய பசியும்.

Advertisements

Ubuntu 10.10 WiFi Problem

When I installed Ubuntu 10.10 ( maverick ) in my Compaq Laptop, everything was perfect except WiFi.

The never detected the Wireless network, even I could not turn the WiFi button on.

I found the problem to be on rfkill keeps blocking the wireless.

Solution:

1) $sudo rm /dev/rfkill

2) Reboot the system

3) $sudo rfkill unblock all ( try to see the output of ‘sudo rfkill list’ to see if it is switched on )

Now you should be able to connect to your wireless network 🙂

First post from Gedit

Introduction

I have integrated gedit, my favorite editor and wordpress blog.

You can refer,

http://www.blackbirdblog.it/programmazione/progetti/28#english

More to follow


I will update with more details soon 🙂

OpenERP

Coming soon,
My OpenERP experiences…

Hello world!

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!

%d bloggers like this: